Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Perspectief Huisvesting Arbeidsmigranten en Recreanten

Het vraagstuk arbeidsmigranten is actueel. De lusten en de lasten zijn in deze opgave zoals vaak niet gelijk verdeeld over de verschillende partijen, dat in toenemende mate tot knellende situaties leidt. Met interactieve workshops is het College van Putten gefaciliteerd in de verheldering van dit vraagstuk en in een eerste koers voor verbetering van deze situaties. In navolging van deze werkwijze wordt de Regio Noord-Veluwe gefaciliteerd naar een mogelijk gezamenlijk perspectief en aanpak vanuit de negen gemeenten in deze regio. Besluitvorming is later aan de respectievelijke gemeenteraden.

Er zijn naar schatting ruim 300.000 arbeidsmigranten in Nederland voornamelijk uit de Midden- en Oost Europese landen en de migratie groeit. Hun arbeid is belangrijk voor de (lokale) economie met circa €360 mln. netto inbreng per jaar maar hun overlast, onveiligheid en criminaliteit zijn actuele problemen. Het inzetten op handhaving en het stimuleren van goede huisvesting en onderlinge samenwerking bieden perspectief voor oplossing van deze problemen. Zie vervolgopdracht Proefproject Huisvesting Arbeidskrachten Putten.

Rol

Kwartiermaker Proefproject in opdracht van Regio Noord-Veluwe in samenwerking met omliggende gemeenten.

Project & Partner

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners