Mens & Ruimte | Projectontwikkeling en Gebiedsontwikkeling

06-1266 2511

Gebiedsontwikkeling 1000 woningen + voorzieningen Putten

In opdracht van de gemeente Putten wordt sinds 2001 het gehele ontwikkelproces verzorgd vanaf initiatief tot en met realisatie van 1000 woningen en maatschappelijke voorzieningen.

Vooraf is een Plan van Aanpak opgesteld met Stedenbouwkundige Verkenning en een financiële Quick Scan. Een 'spoorboekje' loodst de lange reis van de woningbouwontwikkeling langs vier trajecten: planvorming, ontwikkelingswijze + projectorganisatie, planologische procedures en voorbereiding & realisatie. Vanuit een zelfstandige Projectorganisatie (10fte+) uitvoering gegeven aan Masterplan, woningbouwprogramma, actieve verwerving, grond & vastgoedexploitatie, selectie en contractering ontwikkelende bouwers met woningstichting, globaal bestemmingsplan met uitwerkingsplicht, planning, sanering milieucirkels, communicatieplan, verkeersonderzoek en aan Europese aanbesteding van het bouw en woonrijpmaken. Zie vervolgopdracht Bijstelling duurzame 800+ woningbouw Putten.

Rol

Integraal projectmanager van zelfstandige projectorganisatie vanuit gemeentelijke directie en opdrachtgever voor ambtelijke afdelingen in samenwerking met projectontwikkelaar, woningstichting en civile aannemer.

Project & Partner

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze partners